Проект

БІЛАШКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 

                                   Тальнівський  район   Черкаська  область

 

                                                         V1  скликання

 

                                                               Рішення

___________201__              с. Білашки           №_______

«Про встановлення батьківської плати

 за харчування дітей у ДНЗ «Вишенька»

    Відповідно до статті32 Закону  України ««Про мсіцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,Закону  України «Про дошкліьну освіту», Порядку про встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних, комунальних дошкільних таінтернатних закладах, заслухавши інформацію сільського голови, сільська рада

                          В И Р ІШ И Л А :

1. Втановитибатьківськуплату   у ДНЗ «Вишинька» Білашкывської сільської радив розмірі30  відсотків від вартостіхарчування дітей на день, вирахуваноїщомісмячно.

2.  Надавати пільги по сплаті батьківської  плати за харчування дітей у ДНЗ «Вишинька» Білашкывської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ, за дні у якідитина не відвідувала ДНЗ, плата з батьків не справляється.

4.Визнатирішеннясільськоїради     від 19.03.2008 № 14/4 «Про встановлення плати для батьків за перебуванняздітейв дошкільних навчальних закладах» таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісії:з питаньсоціально-економічного розвитку, планування бюджету і фінансів, з питаньрозвитку агропромислового комплексу та врегулювання земельних відносин та     завідуючу  ДНЗ «Вишинька».

 

                  Сільський голова                                          Л. Чмига

Опубліковано :  04.01.2015

      1.  Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта

проекту рішення Білашківськоїсільськоїради     «Про встановлення батьківської плати  за харчування дітей у ДНЗ «Вишинька» .

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до законодавчих актів України,зокрема:Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України , Закону України «Про дошкільну освіту»,Порядку про встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних, комунальних дошкільних таінтернатних закладах.

2. Цілі та завдання регулювання

Цілями розробки та впровадження проекту регуляторного акту є встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ відповідно до вимог чинного законодавства  з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету.

3.     Альтернативні способи

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті, які не передбачають регуляторного впливу – відсутні. Обраний  спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним, оскільки визначені проблеми не можуть бути  розв»язані  за допомогою ринкових відносин  та потребують державного регулювання.

У зв»язку з цим досягненням зазначених цілей  можливе  лише шляхом  прийняття рішення  Білашківської сільської ради.

4.Механізм, який застосовується для розв»язання проблеми, і відповідні заходи.

  Проектом рішення  передбачається  встановлення  розміру батьківської плати за харчування та перебування   дітей у ДНЗ.

5. Обґрунтування можливостей  досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 Реалізація даного проекту  не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Дія даного проекту поширюється на фізичних осіб.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Прийняття даного проекту дозволить забезпечити надходження до сільського бюджету, частково відшкодувати витрати на харчування дітей у ДНЗ із сільського бюджету.

 

7. Термін дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений, до внесення змін до законодавства України.

8.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись бухгалтером  та завідуючою ДНЗ.

Базове відстеження результативності цього рішення буде здійснюватись шляхом контролю за станом  надходження  платежів  до бюджету.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження  кожні три роки.

 

Секретар сільської ради                                                Н. Осичнюк